เกณฑ์การพิจารณา

รุ่นนักศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

 

เกณฑ์การตัดสินรุ่นนักศึกษา DIA by DGA รอบ Proposal รอบ Final
ความเป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy & Society Innovation)
 • Economic & Social Impact
   มีประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
   หรือมีการพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าทางการให้บริการของภาครัฐ
 • Innovation ความเป็นนวัตกรรม หมายถึง
   ความเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนหรือเป็นสิ่งที่ทำได้ดีกว่าคู่แข่งในตลาดมีศักยภาพใน
   การนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ หรือ พัฒนาต่อยอด
40% 25%
แนวความคิดของโครงการ (Conceptual Design)
 • Market & Customer รู้จักตลาดและกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย
 • Business Flow ระบบมีแนวทางการตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ชัดเจน
 • Value คุณค่าที่ส่งถึงผู้ใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ของระบบ
35% 20%
ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค (Technical Feasibility)
 • เทคโนโลยีที่ใช้มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการตามขอบเขตงานและให้บริการได้จริง
 • หากเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนหรือค่อนข้างใหม่
   จะต้องอธิบายเทคโนโลยีและลักษณะการประยุกต์ใช้ให้ชัดเจน
25% 20%
การออกแบบ (Prototype Design)
 • ต้นแบบที่นำเสนอสอดคล้องกับคุณค่าและแนวทางการตอบโจทย์ที่วางไว้
 • User Experience / User Interface
   ประสบการณ์ของผู้ใช้งานเหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานระบบ
- 20%
ด้านการนำเสนอผลงานนวัตกรรม (Presentation)
 • ความสมบูรณ์ในการแสดงชิ้นงาน
 • วิธีการนำเสนอ ทักษะการนำเสนอ เป็นลำดับ ชัดเจน เข้าใจง่าย การควบคุมเวลาในการนำเสนอ
- 15%

 

ข้อสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

จัดโดย

payment-method-image
payment-method-image

สนับสนุนโดย

image
image
image
image
image
image
image
image
image