กำหนดการค่ายบ่มเพาะ (Incubation)

โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 18.00 น.
ณ Hubba Silom ชั้น 19 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
(Ground Rules, Co-creation-Time Machine, Before you did product)
วัน - เวลา รายละเอียดกิจกรรม วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
8:30-9:00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารอบ และรับเอกสาร
9:00-9:10 น. กล่าวเปิดงานค่ายบ่มเพาะ
9:10-10:00 น. Story
• Disruption Business, Case Study
• Product Evolution
• Workshop
คุณสุธัม ธรรมวงศ์ และคณะ
10:00-10:15 น. Break
10:15-12:00 น. Vision
• Golden Circle, What Why and How
• Lean Value Tree
• Elevator Pitch
• 1st Pitch and Feedback
คุณสุธัม ธรรมวงศ์ และคณะ
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-15:00 น. Strategy (Part 1)
• Business Model
• Market Size, Top down and Bottom up
• Positioning Quadrants
• User Research
คุณสุธัม ธรรมวงศ์ และคณะ
15:00-16:30 น. Strategy (Part 2)
• Active Listening, Research
• User Interview
• Empathy Map
• Customer Journey, As is
• Bell Curve
คุณสุธัม ธรรมวงศ์ และคณะ
16:30-18:30 น. Tableau Information คุณอาภาพร วุฒิกุลภาคย์
Tableau Thailand

โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 18.00 น.
ณ Hubba Silom ชั้น 19 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 (Execution Discovery)
วัน - เวลา รายละเอียดกิจกรรม วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
8:30-9:00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารอบ และรับเอกสาร
9:00-10:00 น. Execution Discovery
• Delivery - Discovery
คุณสุธัม ธรรมวงศ์ และคณะ
10:00-10:10 น. break
10:10-12:00 น. Execution Discovery
• Hypothesis Mapping
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-15:00 • Product Owner, Prioritize and Criteria, Investment Plan, Growth and ROI
• Business need + Customer need = Feature/Function
• MOSCOW
• Roadmap
• 2nd Pitch
คุณสุธัม ธรรมวงศ์ และคณะ
15:00-15:10 น. Break
15:10-16:00 น. Prototype วิทยากรจาก Microsoft
16:00-17:00 น. Execution Deliver (in Dev Part 1)
• State of Product
• Iterative, Design Thinking and Lean UX
คุณสุธัม ธรรมวงศ์ และคณะ
17:00-18:00 น. Execution Deliver (in Dev Part 2)
• Ideate, Ignite Vote and Sketch
• Usability Testing
คุณสุธัม ธรรมวงศ์ และคณะ

โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 18.00 น.
ณ Hubba Silom ชั้น 19 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 (Pitching)
วัน - เวลา รายละเอียดกิจกรรม วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
8:30-9:00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารอบ และรับเอกสาร
9:00-10:00 น. Session from Here คุณศิริกัญญา รัตนวิไล Here Technologies
10:00-10:10 น. Break
10:10-12:00 น. Pitching
• Communication Skill, Soft Skill
• Storytelling
• Slide Pitching Design
• Consultation Group
คุณสุธัม ธรรมวงศ์ และคณะ
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-17:00 น. Mentoring Session
• 3rd Last Pitch
• Lab Meet (ลับมีด)
คุณวิเลิศ อรวรรณวงศ์
ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์
คุณไผท ผดุงถิ่น

จัดโดย

payment-method-image
payment-method-image

สนับสนุนโดย

image
image
image
image
image
image
image
image
image