เกณฑ์การพิจารณา

รุ่นผู้ประกอบการ

เกณฑ์การพิจารณา

 

เกณฑ์การตัดสินรุ่นผู้ประกอบการ DIA by DGA รอบ Proposal รอบ Final
ความเป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy & Society Innovation)
 • Economic & Social Impact
   มีประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
   หรือมีการพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าทางการให้บริการของภาครัฐ
 • Innovation ความเป็นนวัตกรรม หมายถึง
   ความเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนหรือเป็นสิ่งที่ทำได้ดีกว่าคู่แข่งในตลาดมีศักยภาพใน
   การนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ หรือ พัฒนาต่อยอด
40% 10%
แนวความคิดของโครงการ (Conceptual Design)
 • Market & Customer รู้จักตลาดและกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย
 • Business Flow ระบบมีแนวทางการตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ชัดเจน
 • Value คุณค่าที่ส่งถึงผู้ใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ของระบบ
30% -
ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค (Technical Feasibility)
 • เทคโนโลยีที่ใช้มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการตามขอบเขตงานและให้บริการได้จริง
 • หากเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนหรือค่อนข้างใหม่
  จะต้องอธิบายเทคโนโลยีและลักษณะการประยุกต์ใช้ให้ชัดเจน
30% 20%
การออกแบบ (Prototype Design)
 • ต้นแบบที่นำเสนอสอดคล้องกับคุณค่าและแนวทางการตอบโจทย์ที่วางไว้
 • User Experience / User Interface
   ประสบการณ์ของผู้ใช้งานเหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานระบบ
- 20%
ด้านคุณภาพของผลงาน (Quality)
 • มีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้
 • มีความสมบูรณ์ของผลงาน
 • ความประณีต ความละเอียดของผลงาน
 • การนำไปใช้ประโยชน์ (Utilize) เช่น ได้ผลิตในเชิงพาณิชย์ , ผลิต ทดลองนำร่อง , กำลังเจรจาธุรกิจ ,
   มีสินค้าต้นแบบแล้ว หรือในทาง สังคมได้นำไปใช้ประโยชน์แล้วหรือไม่ ใช้แล้วเกิดผลที่ดีต่อสังคมมาก
   น้อยเพียงไร
- 30%
ด้านการนำเสนอผลงานนวัตกรรม (Presentation)
 • ความสมบูรณ์ในการแสดงชิ้นงาน
 • วิธีการนำเสนอ ทักษะการนำเสนอ เป็นลำดับ ชัดเจน เข้าใจง่าย การควบคุมเวลาในการนำเสนอ
- 20%

 

ข้อสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

จัดโดย

payment-method-image
payment-method-image

สนับสนุนโดย

image
image
image
image
image
image
image
image
image