รายชื่อกรรมการ


ลำดับ ชื่อกรรมการ ประเภทที่ตัดสิน
1 ดร.ภาสกร ประถมบุตร ผู้ประกอบการ
2 ดร.ขจรพงษ์ อัครจิตสกุล ผู้ประกอบการ
3 ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ ผู้ประกอบการ
4 ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง ผู้ประกอบการ
5 คุณธีรวีร์ อำพันศิริ ผู้ประกอบการ
6 ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ผู้ประกอบการ
7 ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร ผู้ประกอบการ

จัดโดย

payment-method-image
payment-method-image

สนับสนุนโดย

image
image
image
image
image
image
image
image
image